CALL FOR BGSMath MONTHLY PROGRAMS

CALL FOR BGSMath MONTHLY PROGRAMS

Termini

30 de maig de 2016

Convocatòria per a organitzar un BGSMath Graduate Course

L’oferta de BGSMath Graduate Courses del 2016-2017 estarà formada per cursos especialitzats en temes de recerca d’actualitat, concentrats en un període curt de temps. Encara que s’admet un format flexible, es recomanen cursos amb una durada d’entre 10 i 20 hores per impartir al llarg de 3 a 8 setmanes. La BGSMath anima als seus investigadors adscrits a presentar propostes.

Programes

Tardor 2016
Primavera 2017

Duració
4 i 6 setmanes

Convocatòria per a organitzar un BGSMath Graduate Course

L’oferta de BGSMath Graduate Courses del 2016-2017 estarà formada per cursos especialitzats en temes de recerca d’actualitat, concentrats en un període curt de temps. Encara que s’admet un format flexible, es recomanen cursos amb una durada d’entre 10 i 20 hores per impartir al llarg de 3 a 8 setmanes. La BGSMath anima als seus investigadors adscrits a presentar propostes.

Dades del curs proposat
 • Organizers of the course (name, affiliation, e-mail, webpage)
 • Title of the course
 • Lecturer/lecturers (name, affiliation, e-mail, webpage, CV)
 • Scientific motivation (maximum 1 page)
 • Program
 • Recommended prerequisites
 • Target audience among students and young researchers
 • Tentative dates
 • Location
 • Number of lectures
Característiques dels ajuts
 • Almenys un dels organitzadors ha de ser investigador adscrit a la BGSMath. Els organitzadors poden ser també professors del curs.
 • El curs s’ha de dur a terme a alguna de les institucions que formen la BGSMath.
 • Es pot sol·licitar finançament per remunerar la docència de professors de fora de Catalunya: en aquest cas cal indicar el nombre d’hores lectives previstes i descriure l’aportació científica al curs del professor extern. No es finançaran viatges i estades.
Presentació de sol·licituds i avaluació
 • Les sol·licituds, redactades en anglès, s’hauran d’enviar a l’adreça secretariat@bgsmath.cat. Contindran una carta adreçada al Director de la BGSMath i un únic document PDF amb tota la documentació requerida al punt anterior. El termini és fins el 8 d’abril de 2016. Les propostes seran avaluades pel Comitè Científic Assessor de la BGSMath. La resolució està prevista pel mes de maig.Per consultes i aclariments sobre la convocatòria i el seu finançament, podeu contactar amb el Director de la BGSMath o amb qualsevol membre del Consell de Govern.
Share This