CALL FOR BGSMath MONTHLY PROGRAMS

CALL FOR BGSMath MONTHLY PROGRAMS

Programes

Tardor 2016
Primavera 2017

Duració
4 i 6 setmanes

Termini

8 d’abril de 2016

Convocatòria BGSMath d’ajuts per a Programes Mensuals de Recerca

La Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath) convoca ajuts per a la realització de Programes Mensuals de Recerca pel curs acadèmic 2016-17, en el marc del Programa María de Maeztu, finançat pel Ministerio de Economía y Competividad. L’objectiu de la convocatòria és donar suport als grups de recerca associats a la BGSMath per fer avenços significatius en temes actuals de recerca i transferència en matemàtiques i contribuir als objectius estratègics del Programa María de Maeztu.

Programes

Tardor 2016
Primavera 2017

Duració
4 i 6 setmanes

Convocatòria BGSMath d’ajuts per a Programes Mensuals de Recerca

La Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath) convoca ajuts per a la realització de Programes Mensuals de Recerca pel curs acadèmic 2016-17, en el marc del Programa María de Maeztu, finançat pel Ministerio de Economía y Competividad. L’objectiu de la convocatòria és donar suport als grups de recerca associats a la BGSMath per fer avenços significatius en temes actuals de recerca i transferència en matemàtiques i contribuir als objectius estratègics del Programa María de Maeztu.

Característiques dels ajuts
 • Es finançaran dos programes, un per cada quadrimestre: Tardor 2016 i Primavera 2017. Aquesta convocatòria d’ajuts es mantindrà durant els cursos 2017-18 i 2018-19.
 • La durada dels programes serà d’entre 4 i 6 setmanes.
 • Les propostes hauran de contribuir, en línies generals, al compliment dels objectius estratègics del Programa María de Maeztu: excel·lència científica, transferència de coneixement,internacionalització i formació d’investigadors.
 • El programa haurà d’incloure necessàriament un curs formatiu avançat d’almenys 10 hores dedurada. Els professors del curs de fora de Catalunya podran ser remunerats.
 • L’organitzador principal haurà de ser un investigador adscrit a la BGSMath.
 • El lloc de celebració haurà de ser a alguna de les institucions que formen part de la BGSMath:UAB, UB, UPC, UPF i CRM.
 • La BGSMath donarà suport administratiu per a l’organització dels programes, en col·laboracióamb el personal d’administració dels centres on tinguin lloc els programes.
Finançament

El finançament per part de la BGSMath dependrà de la durada efectiva del programa i de les seves característiques. En tot cas, serà de 13.500 Euros com a màxim per programes de 4 setmanes de durada i de 20.000 Euros com a màxim per programes de 6 setmanes. Es valorarà positivament el cofinançament aportat pels grups organitzadors, que indicativament s’espera que sigui del 20% del pressupost total del programa. L’ajut es podrà destinar a cobrir les despeses següents:

 • Desplaçament i allotjament d’investigadors de fora de Catalunya.
 • Beques per a joves investigadors per participar a les activitats científiques del programa.
 • Remuneració de professors de cursos avançats de fora de Catalunya.
Documentació a presentar.
 • Memòria de com a molt 3 pàgines amb descripció del contingut, objectius i oportunitat del programa.
 • Durada, dates i lloc de celebració del programa.
 • Nom de l’organitzador principal i d’altres organitzadors, amb Currículum Vitae de cadascun.
 • Llista de grups de recerca involucrats en la proposta i d’investigadors adscrits a la BGSMath quehi participaran.
 • Llista preliminar de participants externs amb durada aproximada de les estades i breudescripció de la seva aportació al programa.
 • Programa científic, que ha d’incloure l’organització d’un curs de 10 hores com a mínim. Esvalorarà la contribució del curs als objectius de formació doctoral i postdoctoral de la BGSMath.
 • Pressupost detallat de despeses i fonts de cofinançament si és el cas.
Presentació de sol·licituds i avaluació
 • Les sol·licituds, redactades en anglès, s’hauran d’enviar a l’adreça secretariat@bgsmath.cat. Contindran una carta adreçada al Director de la BGSMath i un únic document PDF amb tota la documentació requerida al punt anterior. El termini és fins el 8 d’abril de 2016. Les propostes seran avaluades pel Comitè Científic Assessor de la BGSMath. La resolució està prevista pel mes de maig.

  Per consultes i aclariments sobre la convocatòria i el seu finançament, podeu contactar amb el Director de la BGSMath o amb qualsevol membre del Consell de Govern.

Share This