Proposals for BGSMath courses 2016-17

Call to organize BGSMath Graduate Courses

The program of BGSMath Courses for 2016-2017 will consist of specialized courses on topics of current research, concentrated in a short period of time. Although a flexible format is acceptable, it is preferred that the total duration is between 10 and 20 hours, spread between 3 and 8 weeks. BGSMath encourages its affiliated researchers to submit proposals for courses.
Data of the proposed course
 • Organizers of the course (name, affiliation, e-mail, webpage)
 • Title of the course
 • Lecturer/lecturers (name, affiliation, e-mail, webpage, CV)
 • Scientific motivation (maximum 1 page)
 • Program
 • Recommended prerequisites
 • Target audience among students and young researchers
 • Tentative dates
 • Location
 • Number of lectures
Characteristics
 • At least one the organizers should be affiliated to BGSMath. The organizers may be lecturers of the course too.
 • The course is to be carried out at one of the BGSMath institutions.
 • Funding can be requested for honorarium of lecturers outside Catalonia: in this case the proposal should indicate the number of teaching hours and the scientific contribution to the course. Funding does not include travel and accommodation.

Convocatòria per a organitzar un BGSMath Graduate Course

L’oferta de BGSMath Graduate Courses del 2016-2017 estarà formada per cursos especialitzats en temes de recerca d’actualitat, concentrats en un període curt de temps. Encara que s’admet un format flexible, es recomanen cursos amb una durada d’entre 10 i 20 hores per impartir al llarg de 3 a 8 setmanes. La BGSMath anima als seus investigadors adscrits a presentar propostes.
Dades del curs proposat
 • Organizers of the course (name, affiliation, e-mail, webpage)
 • Title of the course
 • Lecturer/lecturers (name, affiliation, e-mail, webpage, CV)
 • Scientific motivation (maximum 1 page)
 • Program
 • Recommended prerequisites
 • Target audience among students and young researchers
 • Tentative dates
 • Location
 • Number of lectures

.

Característiques dels ajuts
 • Almenys un dels organitzadors ha de ser investigador adscrit a la BGSMath. Els organitzadors poden ser també professors del curs.
 • El curs s’ha de dur a terme a alguna de les institucions que formen la BGSMath.
 • Es pot sol·licitar finançament per remunerar la docència de professors de fora de Catalunya: en aquest cas cal indicar el nombre d’hores lectives previstes i descriure l’aportació científica al curs del professor extern. No es finançaran viatges i estades.
Presentació de sol·licituds i avaluació

Les sol·licituds, redactades en anglès, s’han d’enviar a l’adreça secretariat@bgsmath.cat. Contindran una carta adreçada al director de la BGSMath i un únic document PDF amb tota la documentació requerida al punt anterior. El termini és fins al 30 de maig de 2016. Les propostes seran avaluades pel Comitè Científic Assessor de la BGSMath.